EFSİAD

Kuruluş Amacımız

Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İşadamları Derneği, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak,

Türkiye’nin hedeflerinin, stratejik planlarının, politikalarının, mevzuatlarının, uygulamalarının yanı sıra potansiyel pazarları, sektörleri ve konjonktürel gelişmeleri, yerel ve global ekonomik gelişmeleri analiz etmek. Böylelikle müteşebbisler, kuruluşlar ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini öngörerek yetkili mercilere ve kurumlara görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

Üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak ve İktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmak,

Ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik görüş ve tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşmak,

Ticaret, sanayi, Ar-Ge, teknoloji, finansman, ihracat ve benzeri konularda müteşebbislere ve kuruluşlara gelişim ve büyüme için rehberlik yapmak,

Kuruluşlarımızda Ar-Ge’yi, kaliteyi, objektifliği, kuralların hakimiyetini, çevre bilincini, paydaşların memnuniyetini ve sürekli gelişimi kurum kültürlerinin bir parçası haline getirmek için rehberlik yapmak,

Kuruluşlara kurumsal altyapılarının güçlenmesi, uluslararası standartlara kavuşması, etik iş kurallarının benimsenmesi konularında destek vermek ve rehberlik yapmak,

Kuruluşlarımızın ve müteşebbislerimizin gelişimlerine asiste edecek ve performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçirmek,

Ülkemizin ve kuruluşlarımızın yurtdışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek vermek,


Demokrasi, insan hakları, tüketici hakları ilkelerinin ülkemizde tam geçerlilik kazanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

Ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak,


Ülkemizin ekolojik ve doğal kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak,


Hür teşebbüse dayalı girişimcilik ruhunun ekonominin tüm alanlarında etkinleştirilmesine ve yayılmasına katkıda bulunmak,

Üyeler arası bilgi-tecrübe paylaşımına, sinerji oluşturulmasına, yeni ilişkilerin-işbirliklerinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak ve destekleyecek bir ağ kurmak amacıyla derneğimizi kurduk.